Petit atles lingüístic del domini català

Aquest atles és molt interessant